Regulamin głosowania i konkursu dla internautów w ramach przedsięwzięcia "Najlepsza książka na jesień":

1. Organizatorem konkursu i plebiscytu "Najlepsza książka na jesień" jest firma W&W Innovations, wyłączny właściciel wortalu literackiego Granice.pl.

 

2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych książek do czytania jesienią w następujących kategoriach: 

•       kryminał, sensacja, thriller, 

•       powieści obyczajowe, romanse, 

•       książki dla dzieci, 

•       książki dla młodzieży, 

•       książki dla rodziców (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących wychowania), 

•       poradniki

•       science fiction, fantasy, 

•       perły z lamusa – albumy, publikacje historyczne, biografie,

•       literatura piękna

•       podróże literackie.

•       kropelka optymizmu

 

3. Wyboru najlepszych książek na jesień dokonuje jury, równolegle ma miejsce głosowanie internautów, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej plebiscytu - www.ksiazkanajesien.pl

 

4. W głosowaniu internautów może wziąć udział każdy użytkownik sieci Internet, posiadający własny adres e-mail. W zgłoszeniu do konkursu należy podać własne imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. 

 

5. Każdy uczestnik może oddać po jednym głosie w każdej spośród kategorii konkursowych. Uczestnicy głosują na najlepszą, ich zdaniem, książkę na jesień. 

 

6. Każdy użytkownik oddający głos w plebiscycie ma szansę wygrania zestawu nagród książkowych, ufundowanych przez wydawców. 

 

7. Po dokonaniu wyboru tytułów nagrodzonych przez internautów ostateczna liczba osób głosujących podzielona zostaje przez trzy i zaokrąglona do całości. Wynik owego działania stanowi podstawę do wyłonienia zdobywców zestawów książkowych. Nagrody otrzymają osoby, które głosowały w kolejności będącej wielokrotnością powyższego wyniku.  

 

8. Dodatkowe nagrody przyznane zostaną wybranym internautom, którzy podczas trwania konkursu prześlą na adres pr@wwpol.com wiadomość e-mail. W jej temacie należy zawrzeć słowo "Wybieram", a list powinien zawierać autora i tytuł wybranej pozycji, uzasadnienie (liczące do 2 tys. znaków), dlaczego to właśnie ona najbardziej przypadła do gustu nadawcy oraz imię, nazwisko, adres i telefon osoby biorącej udział w konkursie. Wyboru autorów najciekawszych opinii dokonają redaktorzy wortalu literackiego Granice.pl, a lista zwycięzców ogłoszona zostanie na łamach serwisu.  

 

9. Kolejne nagrody przypadną pięciu internautom, którzy zachęcą największe grono osób do głosowania w plebiscycie. Każdy uczestnik podczas głosowania może wskazać login (w wortalu Granice.pl) lub adres mailowy osoby, która zachęciła go do udziału w plebiscycie. Podstawą do wyłonienia zwycięzców będzie stanowiła liczba osób, które podadzą w formularzu głosowania konkretny login lub adres e-mail. Osoba, która zachęci największą liczbę internautów do oddania głosów, otrzyma zestaw 20 książek zgłoszonych do plebiscytu, kolejna - 10 książek, następna - 5 publikacji, czwarta w kolejności - 3 książki, piąta — jedną.  

 

10. Każdy użytkownik, oddając głos w plebiscycie "Najlepsza książka na jesień", wyraża zgodę na otrzymywanie informacji (również o charakterze reklamowym) od organizatorów plebiscytu oraz od ich partnerów (w tym również podmiotów trzecich).

 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu. 

 

12. Nagrody są wysyłane w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia plebiscytu. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Po zakończeniu plebiscytu organizatorzy kontaktują się z osobami nagrodzonymi drogą mailową, prosząc o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu na adres mailowy pr@wwpol.com Dane te należy przesłać w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia listy zwycięzców. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej.

 

13. Uczestnikowi konkursu, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, służy prawo zgłoszenia skargi na przebieg konkursu. Skarga na przebieg konkursu może zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników. Zgłasza się ją pocztą elektroniczną, wysyłając na adres: pr@wwpol.com Skargi na przebieg konkursu rozpatrują organizatorzy konkursu, a ich decyzja o sposobie rozpatrzenia skargi jest ostateczna. Organizatorzy konkursu informują skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi.

 

14. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decydują organizatorzy w zgodzie z prawem polskim. 

Patroni medialni